Pomoc statystyczna dotyczy badań z zakresu nauk medycznych i humanistycznych (psychologia, socjologia, pedagogika itp). Obejmuje dobór odpowiednich metod i procedur statystycznych. Sporządzenie pełnego opracowania wraz z opisem wyników i ich statystyczną interpretacją, zgodnie z wymogami uczelni oraz obowiązującymi standardami APA (Harasimczyk, Cieciuch, 2012). Sporządzenie pełnego opracowania dla naukowców zgodnie z wytycznymi czasopism i instytucji.

Wykonuję następujące obliczenia statystyczne:

I. Statystyki opisowe, częstości, chi-kwadrat;

II. Testy t dla prób zależnych i niezależnych;

III. Analiza wariancji ANOVA / ANCOVA w różnych schematach (jedno-, dwuczynnikowa, powtarzane pomiary);

IV. Współczynniki korelacji r Pearsona i rho Spearmana;

V. Analiza regresji prostej i wielomianowej (krokowa, hierarchiczna), zaawansowane analizy regresji mediacyjnej i moderacyjnej);

VI. Testy nieparametryczne: test U Manna-Whitney’a, H Kruskala Wallisa, test Wilcoxona, test Friedmana;

VII. Modele zaawansowane: analiza dyskryminacji, analiza wariancji MANOVA, analiza korelacji kanonicznej;

VIII. Analizy psychometryczne: trafność wewnętrzna (analiza czynnikowa eksploracyjna i konfirmacyjna), trafność kryterialna, moc dyskryminacyjna, analiza rzetelności alfa Cronbacha, analiza skupień;

i wiele innych.