BUDOWANIE BAZ DANYCH

Pomoc we wprowadzaniu zebranych danych z arkuszy, testów, kwestionariuszy. Pobieranie danych z formularzy on-line lub tworzenie indywidualnie dopasowanych arkuszy Excel do samodzielnego wprowadzania danych wraz z precyzyjną i czytelną instrukcją.

Obliczanie końcowych wyników standaryzowanych kwestionariuszy (podskal, domen itp.) na podstawie odpowiednich kluczy. Bogata baza kluczy psychologicznych, pedagogicznych i medycznych.

Tworzenie wskaźników autorskich testów i kwestionariuszy.

Metodologia

Pomoc we wszystkich etapach projektowanie badania. Wybór narzędzi badawczych dopasowanych do tematu badań lub tworzenie autorskich narzędzi. Ustalanie celów i problematyki badawczej, stawianie hipotez.

Statystyczna analiza danych

Pomoc w wykonaniu statystycznych analiz danych w badaniach medycznych (rehabilitacja, pielęgniarstwo itp.) oraz społecznych (psychologia, socjologia, pedagogika itp.).

Dobór odpowiednich metod i procedur statystycznych pośród tj.:

- statystyki opisowe, częstości, chi-kwadrat

- testy t dla prób zależnych i niezależnych

- analiza wariancji ANOVA / ANCOVA w różnych schematach (jedno-, dwuczynnikowa, powtarzane pomiary)

- współczynniki korelacji r Pearsona i rho Spearmana

- analiza regresji prostej i wielomianowej (krokowa, hierarchiczna), zaawansowane analizy regresji mediacyjnej i moderacyjnej)

- testy nieparametryczne: test U Manna-Whitney’a, H Kruskala Wallisa, test Wilcoxona, test Friedmana

- modele zaawansowane: analiza dyskryminacji, analiza wariancji MANOVA, analiza korelacji kanonicznej

- analizy psychometryczne: trafność wewnętrzna (analiza czynnikowa eksploracyjna i konfirmacyjna), trafność kryterialna, moc dyskryminacyjna, analiza rzetelności alfa Cronbacha, analiza skupień

Zrozumiały i czytelny opis

Pomoc w sporządzeniu pełnego opracowania wraz z opisem wyników i ich statystyczną interpretacją i opracowaniem graficznym (tabela, wykresy). Zgodnie z wymogami uczelni, promotora oraz obowiązującymi standardami APA

Opis czytelny nawet dla niestatystyków

Wsparcie merytoryczne

Nieograniczone wsparcie merytoryczne w zrozumieniu uzyskanych wyników oraz pomoc w kontakcie z promotorem.

OFERUJĘ POMOC W TRYBIE PRZYŚPIESZONYM
I W TRYBIE EKSPRESOWYM 72H!

NAPISZ I ZAPYTAJ O SZCZEGÓŁY

KONTAKT

09:00 - 17:00